List of entity names/ms

From Minetest Wiki
Jump to navigation Jump to search
Languages Bahasa: English • Bahasa Melayu

Ini senarai nama entiti (atau objek) iaitu pengenal pasti unik untuk entiti. Nama entiti diperlukan sebagai parameter untuk perintah /spawnentity.

Entiti terbina dalam

Nota: Entiti-entiti ini tidak boleh diwujudkan dengan betul menggunakan /spawnentity.

Minetest Game